Procedure en voordracht.

Art. 1      Lid van verdienste en ereleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd.  Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen c.q. contributieverplichtingen1,   zij hebben echter wel alle rechten van de leden.                                                    

Art. 2      Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan voorzien van een motivatie en vergezeld van een lijst met minimaal 20  handtekeningen met  namen van leden van c.s.v. VIOS.  Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat voldoet, tevens zal worden nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.  De beslissing zal in de notulen van de bestuursvergadering worden vastgelegd.  Indien het bestuur het voorstel afwijst zal dit aan de indiener schriftelijk met een motivatie hiervan worden meegedeeld.

Art. 3      De door het bestuur geaccordeerde voordracht(en) zal(zullen) samen met de jaarstukken ter inzage worden gelegd voorafgaand aan de ledenvergadering.

Art. 4      Vervolgens zal het lid van verdienste  door het bestuur worden voorgedragen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.  De algemene ledenvergadering2  beslist met meerderheid van stemmen of iemand de titel van “lid van verdienste” wordt verleend.    Indien de algemene ledenvergadering het voorstel bekrachtigd zal de onderscheiding aan de persoon worden uitgereikt in de daaropvolgende nieuwjaarsreceptie.

Art. 5      Indien de stemmen staken in geval van een voordracht conform art. 3 wordt de voordracht verworpen, de stemming geschied schriftelijk (geheim) door de aanwezige leden2.             

Lid van verdienste:  (Leden vereniging)

Art. 6      De voordracht van een lid van verdienste moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan de hieronder genoemde criteria;

  1. Langdurig, minimaal 25 jaar lid van c.s.v. VIOS, en meer dan 20  jaar actief (geweest) als vrijwilliger  waarbij de vrijwilligersactiviteiten onbezoldigd werden uitgevoerd,
  2. kandidaat heeft op moment van toekenning geen bestuursfunctie,
  3. heeft een voor de leden herkenbare dienst of project uitgevoerd in het belang van de vereniging,
  4. lid met bijzondere  verdiensten voor de vereniging.

Erelid:  (ex. Bestuursleden)

Art. 7      De voordracht voor de benoeming als “erelid” moet voldoen aan de hieronder genoemde criteria;

  1. door voordracht van de leden aan het bestuur  voor incidentele (projectmatige) zaken met een uitzonderlijke waarde voor de vereniging.
  2. minimaal 25 jaar actief als onbezoldigd vrijwilliger te zijn geweest in diverse commissies of werkgroepen.
  3. minimaal 3 periodes zitting in het bestuur hebben gehad,
  4. geen huidige bestuursfunctie.

Art. 8      In uitzonderlijke  omstandigheden  waarop bovengenoemde artikelen niet van toepassing zijn beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen, het besluit zal vastgelegd worden in de notulen van de desbetreffende bestuursvergadering.

1 Conform Artikel 13 lid 3 Statuten c.s.v. VIOS.              
2 Conform Artikel 17 lid 3 Statuten; min. Leeftijd 18 jaar.

Clubblad De Treffer

    

VIOS Kidsclub

Vios Prikbord

 

Onze Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Vios Vaassen - Cottus

ONZE SPONSOREN